riders of flames
Uwaga. Zmiana adresu siedziby klubu. Aktualny adres to Chocznia ul.Główna 53

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Motocyklowy Strażaków

RIDERS OF FLAMES

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Klub Motocyklowy Strażaków RIDERS OF FLAMES, w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem, jest Stowarzyszeniem miłośników motocykli.

§2. Klub posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Klubu Motocyklowego Strażaków jest Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni: 34-123 Chocznia, ul. Główna 53. Terenem  działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać także na terenie innych państw.

§ 4. Klub został utworzony na czas nieograniczony.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§1 . Celem Klubu jest:
a) promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,
b) upowszechnianie turystyki motocyklowej,
c) rozwój sportu motorowego,
d) popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
e) ochrona motocykli zabytkowych,
f) propagowanie kultury w ruchu drogowym,
g) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,
h) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
i) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. w tym prowadzenie pokazów i szkoleń.

§ 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań motocyklistów,
b) organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym,
c) udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,
e) prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klubu.

§ 2. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) sympatyk,
c) wspierających,
d) honorowych.

§3 . Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:

a)Klubowiczem może być strażak zawodowy/emeryt , druh z Ochotniczej Straży Pożarnej lub strażak Zakładowej Służy Ratowniczej posiadający(a) motocykl i z niego korzystający oraz posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem kat. A1, A,i obywatelstwo polskie. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej klubowicza otrzymuje legitymację z numerem. Sympatykiem,może być osoba nie będąca strażakiem, druhem OSP, jednak związana z Klubowiczem i przez niego zaopiniowana (w formie pisemnej) oraz posiadająca obywatelstwo polskie. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej sympatyka otrzymuje legitymację bez numeru, ze słowem Sympatyk.
b) jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
c) przejdzie pomyślnie co najmniej sześciomiesięczny okres kandydacki, w czasie, którego wykaże się czynną działalnością na rzecz Klubu,
d) złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
e) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.
§ 4. Członkiem Sympatykiem, może być osoba nie będąca strażakiem, druhem OSP, jednak związana z Klubowiczem i przez niego zaopiniowana (w formie pisemnej) oraz posiadająca obywatelstwo polskie. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej sympatyka otrzymuje legitymację bez numeru, ze słowem Sympatyk.

§5 . Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
c) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

§6 . Zgłoszenia do Klubu odbywają się droga e-mailową, w siedzibie Klubu lub bezpośrednio na Zlocie Motocyklowym – dane osobowe jak w deklaracjach. Każdy Klubowicz może wprowadzić do Klubu jednego Sympatyka i ponosi za Niego pełną odpowiedzialność. Wykreślenie Sympatyka jest jednoznaczne z wykreśleniem Klubowicza. Wykreślenie Klubowicza jest jednoznaczne z wykreśleniem Sympatyka.

§7 . Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu.

§ 8. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

§ 9. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
d) dbania o dobre imię Klubu.

§10 . Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 8 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.

§ 11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.

§ 12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu, w razie:
– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
– nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Klubu,
– nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.

§ 13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

§14. Emblematy klubowe

a) Każdy klubowicz otrzyma odpłatnie emblematy klubowe: znaczek, naszywkę na lewy rękaw i legitymację. Odbiór znaczków i naszywek może nastąpić osobiście w siedzibie Klubu, drogą pocztową oraz na Zlocie. Odbiór legitymacji następuje tylko raz do roku, UROCZYŚCIE, na Zlocie klubowym.

b)Pozostałe barwy klubowe są do nabycia w siedzibie Klubu lub na Zlocie.

c) Na kamizelce barwy klubowe należy umieszczać wg wzorów opracowanych przez władze Klubu.

d)Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia barw klubowych zgodnie z decyzją Zarządu, a zatwierdzonych przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych.

e) Nie wolno odstępować osobom trzecim barw klubowych pod karą wykluczenia z Klubu.

f) Nazwa Klubu RIDERS OF FLAMES oraz logo są emblematami zastrzeżonym dla Motocyklowego Klubu Strażaków przy KP PSP w Wadowicach i na imprezy organizowane przez ten Klub.

Rozdział IV. WŁADZE KLUBU

§1 . Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 3. Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.

§4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§5 . Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

§ 6. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz zaproszeni goście.

§7 . Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Klubu.

§ 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

§10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§11 . Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
c) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.

§ 12. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§13 . Zarząd składa się z 9 członków – Prezesa i 2 Wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 4 członków zarządu, skarbnika. Upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub  Wiceprezes z wyznaczonym członkiem.

§ 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 15. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie budżetu Klubu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
g) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.

§16 . Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

§ 17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

§18 . Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.

§19 . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 1. Majątek Klubu powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności),
c) dochodów z majątku Klubu,
d) darowizn, spadków, zapisów,
e) dotacji i ofiarności publicznej.

§2 . Składki członkowskie wpłacane są jednorazowo za cały rok do końca I kwartału.

§ 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§2 . Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Wadowice, dnia 1.06.2010r.

Statut wersja pdf.

Losowe zdjęcie

Dane kontaktowe

Riders of Flames

Mariusz Jakubas | +48 504 029 350
Mariusz Leśniakiewicz | +48 600 414 669

ridersofflames@wp.pl