riders of flames
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu Klubowego w Świnnej Porębie w każdy piątek od godziny 19. Istnieje możliwość noclegu.

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Motocyklowy Strażaków

RIDERS OF FLAMES

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Klub Motocyklowy Strażaków RIDERS OF FLAMES, w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem, jest Stowarzyszeniem miłośników motocykli.

§2. Klub posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Klubu Motocyklowego Strażaków jest Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni: 34-123 Chocznia, ul. Główna 53. Terenem  działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać także na terenie innych państw.

§ 4. Klub został utworzony na czas nieograniczony.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§1 . Celem Klubu jest:
a) promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,
b) upowszechnianie turystyki motocyklowej,
c) rozwój sportu motorowego,
d) popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
e) ochrona motocykli zabytkowych,
f) propagowanie kultury w ruchu drogowym,
g) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,
h) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
i) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. w tym prowadzenie pokazów i szkoleń.

§ 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań motocyklistów,
b) organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym,
c) udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,
e) prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klubu.

§ 2. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) sympatyk,
c) wspierających,
d) honorowych.

§3 . Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:

a)Klubowiczem może być strażak zawodowy/emeryt , druh z Ochotniczej Straży Pożarnej lub strażak Zakładowej Służy Ratowniczej posiadający(a) motocykl i z niego korzystający oraz posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem kat. A1, A,i obywatelstwo polskie. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej klubowicza otrzymuje legitymację z numerem. Sympatykiem,może być osoba nie będąca strażakiem, druhem OSP, jednak związana z Klubowiczem i przez niego zaopiniowana (w formie pisemnej) oraz posiadająca obywatelstwo polskie. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej sympatyka otrzymuje legitymację bez numeru, ze słowem Sympatyk.
b) jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
c) przejdzie pomyślnie co najmniej sześciomiesięczny okres kandydacki, w czasie, którego wykaże się czynną działalnością na rzecz Klubu,
d) złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
e) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.
§ 4. Członkiem Sympatykiem, może być osoba nie będąca strażakiem, druhem OSP, jednak związana z Klubowiczem i przez niego zaopiniowana (w formie pisemnej) oraz posiadająca obywatelstwo polskie. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej sympatyka otrzymuje legitymację bez numeru, ze słowem Sympatyk.

§5 . Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
c) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

§6 . Zgłoszenia do Klubu odbywają się droga e-mailową, w siedzibie Klubu lub bezpośrednio na Zlocie Motocyklowym – dane osobowe jak w deklaracjach. Każdy Klubowicz może wprowadzić do Klubu jednego Sympatyka i ponosi za Niego pełną odpowiedzialność. Wykreślenie Sympatyka jest jednoznaczne z wykreśleniem Klubowicza. Wykreślenie Klubowicza jest jednoznaczne z wykreśleniem Sympatyka.

§7 . Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu.

§ 8. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

§ 9. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
d) dbania o dobre imię Klubu.

§10 . Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 8 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.

§ 11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.

§ 12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu, w razie:
– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
– nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Klubu,
– nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.

§ 13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

§14. Emblematy klubowe

a) Każdy klubowicz otrzyma odpłatnie emblematy klubowe: znaczek, naszywkę na lewy rękaw i legitymację. Odbiór znaczków i naszywek może nastąpić osobiście w siedzibie Klubu, drogą pocztową oraz na Zlocie. Odbiór legitymacji następuje tylko raz do roku, UROCZYŚCIE, na Zlocie klubowym.

b)Pozostałe barwy klubowe są do nabycia w siedzibie Klubu lub na Zlocie.

c) Na kamizelce barwy klubowe należy umieszczać wg wzorów opracowanych przez władze Klubu.

d)Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia barw klubowych zgodnie z decyzją Zarządu, a zatwierdzonych przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych.

e) Nie wolno odstępować osobom trzecim barw klubowych pod karą wykluczenia z Klubu.

f) Nazwa Klubu RIDERS OF FLAMES oraz logo są emblematami zastrzeżonym dla Motocyklowego Klubu Strażaków przy KP PSP w Wadowicach i na imprezy organizowane przez ten Klub.

Rozdział IV. WŁADZE KLUBU

§1 . Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 3. Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.

§4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§5 . Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

§ 6. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz zaproszeni goście.

§7 . Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Klubu.

§ 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

§10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§11 . Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
c) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.

§ 12. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§13 . Zarząd składa się z 9 członków – Prezesa i 2 Wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 4 członków zarządu, skarbnika. Upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub  Wiceprezes z wyznaczonym członkiem.

§ 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 15. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie budżetu Klubu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
g) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.

§16 . Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

§ 17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

§18 . Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.

§19 . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 1. Majątek Klubu powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności),
c) dochodów z majątku Klubu,
d) darowizn, spadków, zapisów,
e) dotacji i ofiarności publicznej.

§2 . Składki członkowskie wpłacane są jednorazowo za cały rok do końca I kwartału.

§ 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§2 . Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Wadowice, dnia 1.06.2010r.

Statut wersja pdf.

Losowe zdjęcie

Dane kontaktowe

Riders of Flames

Mariusz Jakubas | +48 504 029 350
Mariusz Leśniakiewicz | +48 600 414 669

ridersofflames@wp.pl